Intressant läsning

Vi brinner verkligen för vår sak. Social hållbarhet, diskriminering, entreprenörskap, allas lika rättigheter men även samhällsfrågor i övrigt. När vi läser något intressant, spännande eller för den delen oroväckande vill vi dela det med er. Här finner du därför sådant som vi tror att du kommer finna intressant att läsa och vi uppdaterar när vi finner nya artiklar, forskningsrapporter eller liknande. Vi vill göra dig uppmärksam på att vi nödvändigtvis inte delar de åsikter eller tankar som framförs i det material vi delar, men det betyder inte att informationen inte är viktigt eller att alla ska få hitta sin egen ståndpunkt.

Har du läst något nyligen som du vill dela med oss? Eller kanske har du skrivit något själv? Varmt välkommen att kontakta oss och dela informationen. På så sätt kan vi dela den med fler, för ett mer tillgängligt samhälle.

Kvinnligt Entreprenörskap

Vill demokratisera vägen till framgång – ”vi drar igång Sveriges första internationella inkubator” 

https://www.di.se/hallbart-naringsliv/vill-demokratisera-vagen-till-framgang-vi-drar-igang-sveriges-forsta-internationella-inkubator/  

by Judy B. Rosener 

Women managers who have broken the glass ceiling in medium-sized, nontraditional organizations have proven that effective leaders don’t come from one mold. They have demonstrated that using the command-and-control style of managing others, a style generally associated with men in large, traditional organizations, is not the only way to succeed. 

https://hbr-org.cdn.ampproject.org/c/s/hbr.org/amp/1990/11/ways-women-lead

av Fores 

Vad krävs för att fler nyanlända och utrikes födda kvinnor ska etablera sig som egenföretagare på den svenska marknaden? Vilka särskilda hinder och konkreta utmaningar står gruppen inför när de ska starta företag? 

https://fores.se/publikation/framtidens-chefer/

av Almi 

Ju större mångfald i styrelser, desto större chans att matcha målgruppen och möta kundernas behov. Därför behövs fler kvinnor i bolagsstyrelserna, precis som det behövs fler kvinnliga entreprenörer. 

https://www.almi.se/almi-25-ar/langsamt-framat-for-kvinnligt-entreprenorskap/

Social hållbarhet

Hållbar utveckling och det goda livet – för varje människa. Västra Götalandsregionen har tagit fram förslag till Mål för social hållbarhet 2030 som just nu bereds politiskt i vår organisation. 

http://www.xn--vldinrarelationer-uqbo.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/social-hallbarhet/mal-for-social-hallbarhet-2030/

av Svenska Röda Korset 

Syftet med Röda Korsets arbete för socialt hållbara städer är att bidra till en ökad trygghet, delaktighet, förbättrad hälsa och ökad förmåga att förebygga och återhämta sig vid kris och oro. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/program-och-handbok-for-socialt-hallbara-stader/

Experten: Mångfald är inte en hjärtefråga, det handlar om företagets överlevnad 

Suzan Hourieh Lindberg: Mångfald handlar om näringslivets överlevnad - Aktuell Hållbarhet (aktuellhallbarhet.se)

Swedwatch is an independent, non-profit research organisation. We invstigate the extent to which companiesinvestors and authorities are taking responsibility for human rights and the environmentWe focus on countries where there is a high risk of abuses, and we give a voice to the people affected. The aim is to reduce injustices and work to bring about positive development.

www.swedwatch.org

HÅLLBART FÖRETAGANDE MED RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER: HUR NÅR VI DIT? 

Concord. 2019. Hållbart företagande med respekt för mänskliga rättigheter: hur når vi dit?   

Ett lagstadgat krav på genomlysning av riskerna, direkta och indirekta sådana, skulle tvinga företag att investera i kompetensen människorättsliga rättigheter.” 

Parul Sharma i Aktuell Hållbarhet. 2019. Jo Stefan Löfven, det behövs bindande regler för svenska företags MR-arbete.  

”Under det senaste året har ett nytt sätt för finanssektorn att påverka näringslivet att ställa om fullkomligt exploderat. Hållbarhetslänkade lån och obligationer ger företagen tillgång till billigare finansiering. Om de sköter sig. ”

https://www.di.se/hallbart-naringsliv/sa-pressar-bankerna-naringslivet-att-stalla-om/

Agenda 2030

Den 17 juni 2021 arrangerade NOD, Miljödepartementet och Utrikesdepartementet ett lanseringsevent om Sveriges frivilliga granskning till FN om genomförandet av Agenda 2030. Vid mötet deltog ett hundratal representanter från civilsamhället som åhörare. Nu kan du se inspelningen från mötet här. 

https://www.nodsverige.se/inspelning-lanseringseventet-for-sveriges-frivilliga-granskning-till-fn-om-genomforandet-av-agenda-2030/  

Att leva upp till Agenda 2030 kan ses som både svåröverskådligt och praktiskt komplicerat. Men mycket finns att vinna på att hantera arbetet som ett förändringsprojekt, skriver Erik Nordling. 

https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/agenda-2030/hantera-agenda-2030-som-ett-forandringsprojekt/  

Diskriminering

I lagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/

av Länsstyrelsen Stockholm, Kitimbwa Sabuni 

En praktisk handbok om hur företag ska kunna ta tag i frågan om hudfärg och främja för inkludering på arbetsplatsen. 

Handboken är en hjälp både för organisationer som är beredda att leva upp till lagen genom att arbeta inkluderande kring hudfärg och för alla som är nyfikna och bara vill lära sig mer.  

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2019/vit-svart-eller-brun---handbok-om-aktiva-atgarder-kopplat-till-hudfarg.html

Language has long been used to dehumanize or marginalize people with disabilities. Ableist language shows up in different ways: as metaphors, jokes, or euphemisms.

https://hbr.org/2020/12/why-you-need-to-stop-using-these-words-and-phrases?utm_medium=social&utm_campaign=hbr&utm_source=facebook&tpcc=orgsocial_edit&fbclid=IwAR0I-ZLWWRZD5wtRW8xNdFnOyfIW7HjX_NrrBg-s8g3fA-JGYtEDqm4w0as

 

Mångfald och inkludering

Sverige har ett stort problem med etnisk mångfald på arbetsmarknaden.

https://www.sydsvenskan.se/2021-04-27/sverige-har-ett-stort-problem-med-etnisk-mangfald-pa-arbetsmarknaden  

Det behövs mer nyanserade metoder för att kartlägga etnisk mångfald. Det säger Allbrights vd Amanda Lundeteg efter att ha tagit del av resultatet från Aktuell Hållbarhets kartläggning. Nu efterfrågar hon ett klargörande från högre instans om hur företagen får kartlägga. 

https://www.aktuellhallbarhet.se/socialt-ansvar/mangfald/vi-behover-fakta-for-att-motverka-diskriminering/  

Mångfaldskris i finansbranschen – ”det pågår en brain drain”. Den svenska finansbranschen har den senaste tiden fått utstå hård kritik för bristen på mångfald. Något som drabbar både individen och samhället. 

https://www.di.se/hallbart-naringsliv/mangfaldskris-i-finansbranschen-det-pagar-en-brain-drain/  

Mångfaldskris i finansbranschen – ”det pågår en brain drain”. Den svenska finansbranschen har den senaste tiden fått utstå hård kritik för bristen på mångfald. Något som drabbar både individen och samhället. 

https://www.di.se/hallbart-naringsliv/mangfaldskris-i-finansbranschen-det-pagar-en-brain-drain/  

Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar regeringsuppdraget att, inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, utveckla länsstyrelsernas arbete mot rasism på arbetsmarknaden. I uppdraget ingår bland annat att öka kunskapen och medvetenheten bland aktörer på arbetsmarknaden om hur begränsande normer verkar kring hudfärg.

Du hittar rapporten här

 

Debatt om mångfald: "Svenska företag är fega". 

https://www.di.se/ditv/hallbarhet/debatt-om-mangfald-svenska-foretag-ar-fega/  

Övrig samhällsbevakning

Av Peter Karpestam och Peter Gladioc’ Håkansson  

Under 1900-talet minskade genusgapet mellan landsbygd och stad i Sverige. Men under 2000-talet har genusgapet återigen ökat och överskottet av män på landsbygden är idag i princip lika stort som 1968. Det finns inga tecken på att utvecklingen kommer vända. Det är tvärtom hög risk att gapet blir större. Hur påverkar det samhällsutvecklingen? 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016721001479