image-1-(1) (4)

Hållbart näringsliv

Att stärka och förbättra den sociala hållbarheten är och blir en allt viktigare faktor för företag. Vi har ng erfarenhet inom mänskliga rättigheter och social hållbarhet. Genom våra skräddarsydda tjänster hjälper vi ditt företag att öka kunskapen och att se fördelarna av ett aktivt arbete med social hållbarhet. Vi coachar och bistår både i framtagandet och implementeringen av ert arbete. 

Tillsammans utvecklar vi ert sociala hållbarhetsarbete

Detta är vårt grunderbjudande som kan skräddarsys för att tillgodo se era önskemål.  

1

Uppstart

Vi delar med oss av kunskap och erfarenheter för att skapa en grundläggande förståelse och samsyn för vad social hållbarhet innebär. Ni får ökad förståelse om varför det är relevant för er att arbeta med dessa frågor. Avslutas med en kortare workshop för att påbörja arbetet att kartlägga vad ni redan gör.

2

Nulägesanalys

Vi går igenom och dokumenterar nuläget utifrån social hållbarhet. Detta kan ske genom dokumentationsgenomgång, intervjuer samt intern och extern intressentanalys.  

3

Arbetet framåt

Tillsammans arbetar vi fram viktiga mål genom att identifiera företagets positiva och negativa påverkan inom social hållbarhet.  Vi hjälper er att ta fram konkreta förslag på hur ni integrerar social hållbarhet i er affärsmodell.  Guidar er i ert arbete med att djupare analysera era behov, risker och möjligheter. Både internt och externt utifrån var ni befinner er idag. Målsättningen är att ni får ett fåtal, närliggande tematiska områden där ni kan påverka och där insatserna utgår från er kärnverksamhet.  

Utvecklingsområden kan exempelvis innefatta säkra produktionsförhållanden, stödja underleverantörer, kommunikation, jämställdhet, tillgänglighet och mångfald.  Vårt arbetssätt utgår från deltagande, engagemang och ägarskap från alla nivåer, både internt och externt.

4

Struktur i arbetet

Vi bidrar med stöd i arbetet genom struktur, det kan till exempel handla om incitament och styrning för ledning, fördelning av ansvarsområden, meningsfulla partnerskap, dokumentation, mål och indikatorer, uppföljning, utvärdering och rapportering.  

5

Relevant och kontinuerligt arbete

Efter att vi gemensamt tagit fram en strategi, fortsätter vårt stöd i hållbarhetsarbetet. Genom rådgivning och handledning ser vi till att arbetet lever vidare, förvaltas och kontinuerligt förbättras. Vårt arbete tillsammans utgår från era behov, exempelvis metoder för implementering, uppföljning och utveckling.

 

Att strategiskt arbeta med hållbarhet (ekonomisk, social och miljö) kan företaget utnyttja sin kärnverksamhet för att bidra till samhället på ett nytt sätt som förbättrar den totala aktieägarnas avkastning.

Total Societal Impact – A new lens for strategy – October 2017 The Boston Consulting Group

”Social sustainability is a proactive way of managing and identifying business impacts on employees, workers in the value chain, customers, and local communities. Companies that raise the importance of social sustainability recognize the significance of their relationships with people, communities and society.”

Global Compact

“Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”

Bruntlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” 1987

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att tydliggöra den samhällsutveckling vi önskar och om nödvändigheten av att arbeta med flera dimensioner av hållbarhet för att nå dit. Respekt för mänskliga rättigheter är en central del i detta arbete. 

Företag har stort inflytande på samhället och spelar en avgörande roll för en hållbar utveckling. Aktörer så som regeringar, investerare, kunder, medarbetare och partners uppmanar företag att ta en mer aktiv roll i arbetet kring social hållbarhet och mänskliga rättigheter. Det finns ett brett erkännande att det inte är möjligt att uppfylla målen i Agenda 2030 utan engagemang och kapital från privat sektor. 

Socialt hållbara företag fokuserar på att minska den negativa påverkan på individ och samhälle. Företag ska ta ansvar över såväl intern som extern påverkan, så att ingen far illa. Externt kan det handla om produktionsförhållanden samt ansvar över stöd till leverantörer och internt kan det handla om arbetsmiljö, rekrytering, säkerhet och mångfald.

Kontakta oss

Behöver ditt företag ökad kunskap om social hållbarhet och stöd i ert arbete i att växla om så att ni kan göra skillnad för samhället samtidigt som ni stärker ert företag? Kontakta oss!